آدم توی سیاهی نگاهش غرق می‌شد

نگاهی به کتاب «بنفشه‌ی سفید» نوشته‌ی یاسمن نسا
;