عشق، سکسوالیته، زندگی مشترک

آیا زندگی مشترک نتیجه انتخاب آگاهانه انسان‌هاست؟

;