به اعدام و تحقیر و شکنجه همجنسگرایان در ایران و کشورهای اسلام زده اعتراض کنید!

کمیته‌ی بین‌المللی علیه اعدام
;