در مغز پدران همجنس‌گرا، مدارهای «مهر مادری» فعال‌اند

;