شعر• هرولد نورس• ترجمه‌ی حسین مکی‌زاده

من مرد نیستم

شاعر نسل بیت، نویسنده و از پیشگامان فعالیت در حقوق همجنس‌گرایان
;