نوزادهایی که در کشور رها می‌شوند

آفتاب یزد گزارش می‌دهد
;