والدین یک دختر ۱۳ ساله در هند به اتهام ‘فروش’ او برای فحشا بازداشت شدند

;