پسران بیشتر از دختران در معرض تجاوز هستند

خمین زده می شود که ۱۵ تا ۲۰ درصد مردان در دوران زندگی خود قربانی سوءاستفاده های جنسی می شوند.
;