ایگل‌هرک در اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل در موضوع خشونت علیه دگرباشان جنسی

;