تلاش توییتر برای کاهش نابرابری جنسیتی و نژادی در بین کارکنانش

;