دوجنس‌گرایی

دوجنس‌گرایی به مثابه یک هویت پزشکینه
;