سازمان دارویی آمریکا نخستین «ویاگرا برای زنان» را تائید کرد

;