شوراي امنيت نشستي درباره حملات داعش به همجنس گرايان برگزار مي کند

;