بررسی موردی چند پرونده تغییر نام پس از تغییر جنسیت

غلیواژ؛ درگیری های تغییر نام افراد تغییر جنسیت داده در ایران

;