لزبین بودن در شهرستان‌های ایران

آسمان کجا رنگین کمان دارد؟
;