وضعیت دگرباشان جنسی خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد

;