پای سخن پاتریشیا های اسمیت / هیچکاک پول خوبی به من داد!

گفت و شنیدی با پاتریشیا های اسمیت اثری از جرالد پری اسما مزرعه (تیم ترجمة مد و مه)
;