یادداشت های دختر تهرانی – ۱۴

نه من و نه شوهرم، هیچکدام باکره نبودیم
;