۳۴ درصد از مردان همجنسگرا تحت خشونت روانی هستند

;