آیا می توانیم برای یکدیگر حقوق برابر متصور باشیم؟

;