دگرباشان جنسی مانند همه انسان های دیگر دارای حقوق انسانی و شهروندی برابر هستند

;