مستند ‘گناهکاری در مکه’، روایت زیارت حج یک مسلمان همجنسگرا

;