ناتو اتهام نادیده گرفتن سوء استفاده جنسی از کودکان توسط نیروهایش را تکذیب کرد

;