دهم سپتامبر، روز جهانی پیشگیری از خودکشی‌ است

کشتنِ خود، دومین دلیل مرگ ۱۵ تا ۲۹‌ساله‌های جهان

– مرگ، مردن نیست. مرگ تنها نفس نکشیدن است. من مردگان بی‌شماری را دیده‌ام که راه می‌روند، حرف می‌زنند و سیگار می‌کشند.
;