کلیسای کاتولیک درهایش را به روی همجنس‌گرایان می‌گشاید

;