گفت و گو با یک دختر نابینای همجنسگرا: راضی هستم و اهل مبارزه

;