انجام تست باکرگی در مراکز درمانی سوئد، هدیه فرهنگ مردسالار به جامعه مدرن

;