مجموعۀ اطلاعات مربوط به‌«سلامت، حقوق جنسی و باروری» منتشرشده از سوی سازمان ملل:

خشونت علیه زنان

;