دنیایی را تصور بکنید که در آن همجنسگرا بودن یک هنجار و دگرجنسگراها اقلیت باشند

;