آژانس پناهندگان سازمان ملل:

زنان و کودکان پناهجو با تهدید آزار جنسی روبرو هستند

;