سازمان بهزیستی از رسیدگی به مسائل افراد تراجنسیتی شانه خالی می‌کند

;