مجموعۀ اطلاعات مربوط به‌«سلامت، حقوق جنسی و باروری» منتشرشده از سوی سازمان ملل

سقط‌ جنین

;