عقیم‌سازی زنان ‌آسیب‌دیده، نیازمند مجوز‌ شرعی

زنانه شدن آسیب های اجتماعی
;