«غرب، شمال غرب»

دختر همجنس‌گرای ژاپنی و دختر مذهبی ایرانی
;