مرکز تحقیقات ایدز ایران:

متوسط سن زنان کارگر جنسی ۳۸ سال است

;