مخالفت وزیر بهداشت با پیشنهاد عقیم‌سازی زنان در معرض خطر

;