معرفی سازمان لامبدا به عنوان یکی از مهمترین هماهنگ کننده های رژه افتخار همجنسگرایان استانبول

;