“من نجوم هستم، ده ساله و مطلقه”

عروس‌بچه‌‌ای که یک تنه به جنگ سنت می‌رود
;