ششم تا هشتم آبان ماه

نخستین کنگره بین المللی سرطان پستان برگزار می شود

;