نگاهی به روابط همجنسگرایانه زنان عرب در قرون وسطی

;