وادار شدم با دروغ زندگی کنم و از این موضوع نفرت دارم

;