گزارش ایندیپندنت

از مصرف بالای الکل، موادمخدر و روابط جنسی نامشروع در جامعه عربستان
;