نگاهی به فیلم «عروسک‌ها نمی‌دانند»

چوب حراج بر زندگی کودکان

;