نتایج تصویربرداری‌های پزشکی جدید ثابت می کند تفکیک مغز انسان‌ها به‌ “زنانه” و “مردانه” اشتباه است

;