درباره‌ی حادثه‌ی ورامین و حواشی پیرامون آن

با نگاهی به یادداشت محمد غزنویان
;