روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و ترنس‌هراسی IDAHOBiT16

روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و ترنس‌هراسی
  - برگرفته از: دوجنسگرا /
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵