صدور کارت سلامت برای زنان خیابانی در هاله‌ای از ابهام

در هاله‌ای از ابهام
;