روز

شهریور ۳, ۱۳۹۵

افزایش جمعیت پس از توفان برف

/
۳ شهریور ۱۳۹۵
آیا سوانح طبیعی مثل کولاک و توفان، یا حتا خاموشی سراسری شهر ناشی از قطع برق، یکی از عوامل ازدیاد نرخ زاد و ولد است؟