روایت قربانی اسیدپاشی اصفهان از رنج‌هایش و درخواست کمک از روحانی و هاشمی

;