دولت سوئد درباره زندگی جنسی شهروندانش تحقیق می‌کند

;